Personvernet kan ivaretas ved outsourcing

Virk­somheter som ønsker å out­source IT-tjenester har ans­var for å velge leverandører som kan garan­tere tilstrekke­lig sikker­het, skriver Simon­sen Vogt Wiigs Thomas Olsen og Espen Tøn­del i dagens utgave av Finansavisen.

 

Tidligere justismin­is­ter Grete Faremo har uttrykt bekym­ring knyt­tet til norske virk­somheters utset­ting av tjen­ester til utlandet. Særlig er hun bekym­ret for uttyn­ning av lokal IT-kompetanse samt for per­son­ver­net og sikker­heten ved slik utset­ting (out­sourc­ing). Som råd­gi­vere for norske og inter­nasjonale virk­somheter er vår opp­fat­ning at dette er en utvikling som styres av marked­skreftene og som ikke lar seg stoppe med poli­tiske virkemi­dler. Virk­somheter operer i dag i økende grad inter­nasjon­alt, og for å konkur­rere i et inter­nasjon­alt marked må virk­somhetene vur­dere om out­sourc­ing til utlandet kan gi bedre og mer kost­nad­sef­fek­tive tjenester.

 

Virk­somheter som ønsker å out­source IT-tjenester har ans­var for å velge leverandører som kan garan­tere tilstrekke­lig sikker­het, og virk­somheten må aktivt påse at leverandøren etter­lever lov­givn­ing og avtalev­erk. En utfor­dring i dagens marked er at flere av de inter­nasjonale leverandørene benyt­ter stan­dar­d­avtaler som ikke er i overensstem­melse med norsk og europeisk per­son­vernlov­givn­ing.

 

Denne prob­lem­still­in­gen kom på spis­sen i Datatil­synets klage­sak vedrørende Narvik kom­mune, der Datatil­synet i utgangspunk­tet for­bød kom­munen å benytte skyt­jen­esten Google Apps. Med vår bis­tand lykkes kom­munen i å få Google til å endre avtalevilkårene — godt hjulpet av Datatil­synets klare stand­punkt i saken. Narvik-saken har således klargjort hvilke krav som stilles til risikovur­deringer og avtalevilkår ved out­sourc­ing og skytjenester.

 

Vi tar personvern og sikkerhet svært alvorlig og har sterkt fokus på dette gjennom alle våre valg. Vi anbefaler også kryptering av sensitiv data og kommunikasjon.
Les mer om saken hos Simon­sen Vogt Wiig.